E-learning

หลักการวัดค่าแสงและสี

หัวข้อการบรรยาย

 • ทฤษฎีแสงและสี
   • แสงคืออะไร
 • การรับรู้แสงและสีของสายตามนุษย์ในเชิงปริมาณ
   • การรับรู้แสงและสี
   • ฟังก์ชันความไวแสงของสายตามนุษย์
   • การคำนวณค่าสี
 • เครื่องมือและระบบการวัดค่าแสงและสี
   • อุปกรณ์สำหรับการวัดแสง
   • ข้อดีของการวัดค่าแสงด้วยเทคโนโลยีทางภาพ
 • ตัวอย่างการนำไปใช้

ลงทะเบียนฟรี

เพื่อรับลิ้งค์เข้าชม / ดาวน์โหลดสไลด์ 

สัมมนาออนไลน์ ความรู้พื้นฐานสำหรับการวัดสี (Colorimetric Science And  Assessment The Fundamentals)

หัวข้อในการบรรยาย

 • เรารับรู้เห็นสีได้อย่างไร ?
 • ปัจจัยที่มีผลต่อการเห็นสีของสายตา
 • การสื่อสารสีอย่างมีมาตรฐาน
 • หน่วยสี
 • ชนิดเครื่องวัดสี
 • ตัวอย่างการวัดสี

ลงทะเบียนฟรี

เพื่อรับลิ้งค์เข้าชม / ดาวน์โหลดสไลด์ / ทำแบบทดสอบพร้อมประกาศนียบัตร 

สัมมนาออนไลน์ ประเภทของเครื่องวัดสีและวิธีการเลือกใช้

หัวข้อในการบรรยาย

 • ประเภทของเครื่องวัดสี
  • แบ่งตามชนิดของ sensor
  • แบ่งตามลักษณะของ Geometries
 • Geometries กับพื้นผิวต่างๆ
  • 45/0
  • d/0
  • d/8(SCI&SCE)
 • ปรากฎการณ์เมทาเมอริซึม(Metamerism)
 • วิธีการเลือกใช้เครื่องวัดสี

ลงทะเบียนฟรี

เพื่อรับลิ้งค์เข้าชม / ดาวน์โหลดสไลด์ / ทำแบบทดสอบพร้อมประกาศนียบัตร 

สัมมนาออนไลน์ ข้ออควรระวังในการใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องวัดสีรุ่น CR-400 เพื่อประสิทธิภาพในการวัด

หัวข้อหลักที่จะกล่าวถึงในครั้งนี้

 • ข้อควรระวัง เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน
 • สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการใช้งาน
 • วิธีการใช้งานเครื่องอย่างถูกต้อง เพื่อยืดอายุการใช้งาน
 • วิธีการดูแลรักษาเครื่อง เพื่อคงประสิทธิภาพในการวัด
 • การสอบเทียบ และการประเมินผล
 •  Q&A

ลงทะเบียนฟรี

เพื่อรับลิ้งค์เข้าชม / ดาวน์โหลดสไลด์ 

สัมมนาออนไลน์ การวัดสีและความเงาสำหรับสีรถยนต์ภายนอก

หัวข้อในการบรรยาย

 •  ความรู้พื้นฐานสำหรับการวัดสีและหน่วยวัดสี
 •  การวัดค่าสี Solid vs. Metallic
 •  การเลือกใช้ Gloss meterและเทคโนโลยีทางเลือกสำหรับตรวจสอบพื้นผิวชิ้นงาน

ลงทะเบียนฟรี

เพื่อรับลิ้งค์เข้าชม / ดาวน์โหลดสไลด์ 

ความรู้พื้นฐานสำหรับการวัดสีอาหารและผลิตผลทางการเกษตร

หัวข้อในการบรรยาย

 • ความรู้พื้นฐานสำหรับการวัดสีและหน่วยวัดสี
 • วิธีการเลือกใช้เครื่องวัดสี
 • แนะนำสินค้าและบริการของบริษัท
 • สาธิตการใช้งานเครื่องวัดสี
 • คำถามจากผู้ลงทะเบียน

ลงทะเบียนฟรี

เพื่อรับลิ้งค์เข้าชม / ดาวน์โหลดสไลด์