TrueMURA™ Display Mura Analysis License for TrueTest™ Software

เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มซอฟต์แวร์ Radiant Vision Systems  TrueTest  ทำให้ประโยชน์ทั้งหมดของ ซอฟต์แวร์ TrueTest ได้เต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ใช้งานการทดสอบเพิ่มเติมสำหรับการประเมิน mura การแสดงผลตามการรับรู้ทางสายตาของมนุษย์

SPEC SHEET

เพิ่มเพื่อน

Description

การใช้งานทั่วไป

TrueMURA ช่วยให้สามารถประเมินจอแสดงผลได้เหนือกว่าการทดสอบซอฟต์แวร์ TrueTest มาตรฐาน เพื่อประเมินข้อบกพร่องของ mura ตามการรับรู้ด้วยสายตาของมนุษย์

  • แสดงลักษณะเฉพาะของ mura สำหรับการประเมินและการออกแบบ
  • การตรวจจับ mura display ที่มีการกำหนด pass/fail สำหรับการตรวจสอบด้วยภาพอัตโนมัติ
  • การควบคุมคุณภาพการผลิตของอุปกรณ์แสดงผล